โลโก้เว็บไซต์ สถช.จัดงานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและชุมชน ภายใต้หัวข้อ ปลดล็อค ผลงานวิชาการ สู่การใช้ประโยชน์ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.จัดงานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและชุมชน ภายใต้หัวข้อ ปลดล็อค ผลงานวิชาการ สู่การใช้ประโยชน์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 กันยายน 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2097 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและชุมชน ภายใต้ชื่องาน “ปลดล็อก ผลงานวิชาการ สู่การใช้ประโยชน์” ในวันที่ 13 กันยายน 2562  ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ของการนำองค์ความรู้ทางวิชาการ และงานวิจัยออกบริการสู่ชุมชน โครงการพระราชดำริ และสถานประกอบการ ภายใต้บริบทเพื่อการแก้ปัญหาพืชผลการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ ปัญหาขยะ การใช้เทคโนโลยีสือดิจิทัล การออกแบบตราสินค้า การยกระดับตัวสินค้า การสร้างมูลค่าเพิ่ม การบันทึกต้นทุนบัญชี การวางแผนธุรกิจ และการสร้างวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ซึ่่งได้มีการจัดทำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นที่มีคุณภาพ และครอบคลุมการแก้ปัญหาดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อชุมชน สถานประกอบการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ประกอบการเสนอผลงานทางวิชาการ โดยมีคณาจารย์จาก มทร.ล้านนาทั้ง 6 พื้นที่ นำผลงานเข้าร่วมการนำเสนอ จำนวน 43 โครงการ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดแต่ละโครงการได้ที่ https://kaewpanya.rmutl.ac.th/creditbankforall/

ภายในงานฯ ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

  1. เวทีเสวนา “การต่อยอดผลงานวิชาการส่งการใช้ประโยชน์ร่วมกับภาคีเครือข่าย” 
  2. เวทีการสร้างสรรค์ผลงานและเพิ่มพูนความรู้ 
    : การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม 
    : การจัดการฐานข้อมูลชุมชน
  3. เวทีเสวนา "แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน” กลุ่มชุมชนคนปลูกผักปลอดภัย
  4. เวทีเสวนา "แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน” กลุ่มชุมชนการจัดการขยะ
  5. เวทีเสวนา "แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน” กลุ่มชุมชนคนสร้างรายได้จากงานเซรามิก
  6. เวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนำเสนอภาคโปสเตอร์

ข่าว: รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ: กองประชาสัมพันธ์ ราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา