โลโก้เว็บไซต์ ผอ.สถช.ร่วมเป็นทีมวิทยากรจิตอาสาให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และการปลูกจิตสำนึกเรื่องวินัยจราจรแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ และผู้ต้องขัง (ชาย) ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ผอ.สถช.ร่วมเป็นทีมวิทยากรจิตอาสาให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และการปลูกจิตสำนึกเรื่องวินัยจราจรแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ และผู้ต้องขัง (ชาย) ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1368 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผอ.สถช.ร่วมเป็นทีมวิทยากรจิตอาสาหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 กลุ่ม 9 และหลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/62 ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และการปลูกจิตสำนึกเรื่องวินัยจราจรแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ และผู้ต้องขัง (ชาย) ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่

 

ผศ.เกรียงไกร  ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทนจิตอาสามหาวิทยาลัย ร่วมทีมวิทยากรจิตอาสาหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 กลุ่ม 9 และหลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/62 บรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และการปลูกจิตสำนึกเรื่องวินัยจราจร โดยมีนายสุรศักดิ์ เผื่อนคำ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ เป็นประธานและร่วมรับฟัง พร้อมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เรือนจำกลางเชียงใหม่ และผู้ต้องขัง (ชาย) แดน 8 (แดนโทษสูงและความมั่นคงสูง) แยกเป็นเจ้าหน้าที่ 20 นาย  ผู้ต้องขัง 500 คน เรือนจำกลางเชียงใหม่ รวม 520 คน เพื่อให้ผู้ฟังผู้เข้ารับฟังเกิดสำนึก และความซาบซึ้งต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ที่ปกป้องรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้พสกนิกรชาวไทยอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตราบเท่าทุกวันนี้ ตลอดจนเพื่อให้ผู้ฟังผู้เข้ารับฟังเกิดความรักชาติ รักแผ่นดิน เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และมีความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตนเกี่ยวกับวินัยจราจร พร้อมที่จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หลังการพ้นโทษ ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติคำค้น : จิตอาสา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา