โลโก้เว็บไซต์ KBS No.12 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.12 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 3242 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โดย นพณัฐ วรรณภีร์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2562.
จำนวน 39 หน้า

 

ISBN 978-974-625-858-6
ISBN 978-974-625-857-9 (e-Book)

 

เกี่ยวกับหนังสือ ::
หนังสือองค์ความรู้เล่มนี้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กล่าวถึงการนำเทคโนโลยี 2 เทคโนโลยี ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality Technology : VR) ออกแบบสื่อแอนนิเมชั่นเป็นภาพจำลองสถานที่สำคัญให้มีสภาพแวดล้อมเสมือนจริงโดยใช้มุมมองผ่านตัวบุคคล ทำให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ด้วยตนเองผ่านบนหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ การใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมหรือความเป็นจริงแต่งเติม (Augmented Reality Technology : AR) มาสร้างแบบสื่อแอพพลิเคชั่นแบบ 3 มิติ จำลองโบราณสถานที่มีสภาพชำรุดเสียหายในรูปแบบที่สมบูรณ์ ซึ่งผู้เยี่ยมชมสามารถดูผ่านทางโมบายแอพพลิเคชั่นของตนเองได้ องค์ความรู้ดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการแก้ปัญหาด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานในสถานที่อื่นๆ ได้ต่อไป

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา