โลโก้เว็บไซต์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มกราคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 290 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) ครั้งที่ 1/2563 ในการประชุมครั้งนี้มี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะกรรมการจากส่วนราชการ ภาคการการศึกษา การเงินธนาคาร เครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 

ซึ่งการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดเชียงใหม่ โดยการเชื่อมต่อ และบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นศูนย์รวมของแหล่งความรู้เกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการผลิต การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ทำให้ชุมชนมีรายได้ยั่งยืน 


ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการสรุปการดำเนินงานในปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสิ้น 11 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น ประเภทผ้าแลเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ของใช้อของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ และเครื่องดื่ม จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ มีรายได้ในการจำหน่ายในปี 2562 รวม 272,500 บาท และในปี 2563 มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ จำแนกเป็น ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ อาหาร จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ 

 

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด ปี 2563 จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 

  1. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด 
  2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
  3. การประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ โดยกรมการพัฒนาชุมชน

 

ภาพ/ข่าว รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา