โลโก้เว็บไซต์ KBS No.14 นักจัดการขยะชุมชน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.14 นักจัดการขยะชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 มกราคม 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2345 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักจัดการขยะชุมชน
โดย มงคลกร ศรีวิชัย
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2562.
จำนวน 40 หน้า

ISBN 978-974-625-861-6
ISBN 978-974-625-862-3 (e-Book)

 

เกี่ยวกับหนังสือ ::
หนังสือ “นักจัดการขยะชุมชน” เขียนขึ้นจากประสบการณ์การทำงานด้านขยะมูลฝอยของผู้เขียนร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมถึงการร่วมทีมทำวิจัยทดลองหาเทคโนโลยีง่ายๆ นำมาประยุกต์ใช้กับชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาขยะที่ไม่สามารถหาสถานที่กำจัดอย่างถูกวิธีได้ในพื้นที่ ผู้อ่านจะสามารถมองเห็นกกระบวนการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย พื้นฐานความรู้ด้านการจัดการขยะ การนำข้อมูลปัญหาชุมชนสู่โจทย์วิจัย การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การจัดการขยะในครัวเรือน การจัดการขยะในกลุ่มเพื่อนบ้านรอบตัว การจัดการขยะในชุมชน รวมถึงการแปรรูปขยะให้อยู่ในรูปก้อนเชื้อเพลิงเพื่อป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานทดแทนการมีบ่อฝังกลบหรือเตาเผาขยะในพื้นที่

 

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา