โลโก้เว็บไซต์ KBS No.5 การจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.5 การจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 ตุลาคม 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2479 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว
โดย พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม และ นริศ กำแพงแก้ว
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2561.
จำนวน 43 หน้า

 

ISBN 978-974-625-812-8
ISBN 978-974-625-811-1 (e-Book)

 

เกี่ยวกับหนังสือ ::
หนังสือถอดบทเรียนองค์ความรู้เรื่อง "การกระบวนการจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว" จากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวเมืองแม่แจ่ม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อเป็นบทเรียนตัวอย่างแก่ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสนใจนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาการจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวของพื้นที่ศึกษาอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยเรียบเรียงเนื้อหาตามหัวข้อดังนี้ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์ชุมชนและทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว เครื่องมือสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่งเที่ยว และ กระบวนการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา