โลโก้เว็บไซต์ KBS No.4 กระดาษเปลือกข้าวโพดทำมือ การสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.4 กระดาษเปลือกข้าวโพดทำมือ การสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 ตุลาคม 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 4244 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กระดาษเปลือกข้าวโพดทำมือ การสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
โดย ภัทราวดี ธงงาม
ปิยะนุช เจดีย์ยอด
วันชัยยุทธ วงษ์เทพ
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2561.
จำนวน 39 หน้า

 

ISBN 978-974-625-807-4
ISBN 978-974-625-808-1 (e-Book)

 

เกี่ยวกับหนังสือ ::
องค์ความรู้เรื่องการผลิตกระดาษทำมือโดยแปรรูปจากเปลือกข้าวโพด เรียบเรียงและพัฒนามาจากหนึ่งในงานบริการวิชาการ พื้นที่ชุมชนบ้านแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชนฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย 3 เรื่องหลัก คือ การผลิตกระดาษทำมือและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง การเลือกข้าวโพดที่เหมาะสมต่อการผลิตเยื่อกระดาษ และการแปรรูปกระดาษเปลือกข้าวโพดทำมือสำหรับการสร้างบรรจุภัณฑ์

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา