โลโก้เว็บไซต์ นวัตกรรมแฟชั่นผ้าไทยสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สู่สากล: คู่มือบทเรียน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

นวัตกรรมแฟชั่นผ้าไทยสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สู่สากล: คู่มือบทเรียน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 381 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นวัตกรรมแฟชั่นผ้าไทยสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สู่สากล: คู่มือบทเรียน
The innovation of Thai natural-colored fashion from the Yaune in the creative economy to the international

โดย
รศ.ดร.รจนา ชื่นศิลิกุลชัย และ
นางสาวธีรารัตน์ ชื่นศิริกุลชัย

กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2562
จำนวน 134 หน้า

สาระสังเขป

คู่มือบทเรียนจากการถอดความรู้งานวิจัยและการสอนทางด้านผ้าไทยและแฟชั่น สรุปเป็นองค์ความรู้เรื่องนวัติกรรมแฟชั่นผ้าไทยสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างนักออกแบบกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้มีความสามารถในการสะท้องอัตลักษณ์ไทยบนฐานนวัตกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล

ได้รับทุนทางวัฒนธรรมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

https://drive.google.com/file/d/1_vhUGo38HjR_WWppEXYg1bsB4go-QU30/view?usp=sharing

 

#ว่านยาอูเนะ
#การออกแบบผลิตภัณฑ์
#การออกแบบสิ่งทอ
#วัสดุสิ่งทอ
#ผลิตภัณฑ์_การออกแบบ
#สิ่งทอ_การออกแบบ
#การทอผ้า_การออกแบบ
#สีย้อมและการย้อมสี
#สีย้อมจากพืช
#ผ้า_การย้อมสีและการกัดสี
#นักออกแบบไทย

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #แจกอีบุ๊คส์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา