โลโก้เว็บไซต์ นวัตกรรมสีฟ้าธรรมชาติจากเมล็ดคอคอเด๊าะต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและแฟชั่นสู่ตลาดสากล  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

นวัตกรรมสีฟ้าธรรมชาติจากเมล็ดคอคอเด๊าะต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและแฟชั่นสู่ตลาดสากล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 731 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นวัตกรรมสีฟ้าธรรมชาติจากเมล็ดคอคอเด๊าะต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและแฟชั่นสู่ตลาดสากล 
Innovation of natural blue color from

โดย รศ.ดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย และ เรืองชัย ชื่นศิริกุลชัย
เชียงใหม่: จรัสธุรกิจการพิมพ์,2559.
จำนวน 91 หน้า


การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ต่ออยอดจาดงานวิจัย องค์ความรู้ ภูมิปัญญา การย้อมผ้าสีฟ้าจากเมล็ดคอคอเด๊าะของชนเผ่าปวงเกอญอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำมาใช้ในการออกแบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ในกลุ่มงานผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและแฟชั่น และต่อยอดจากงานวิจัย การสร้างนักออกแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความ้ป็นอัตลักษณ์ล้านนาต่อการพัฒนาแฟชั่นในระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

#เมล็ดคอคอเด๊าะ
#วิจัยขายได้ 
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #แจกอีบุ๊คส์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา