โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1268 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามประกาศสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ สนับสนุนกิจกรรมโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป และโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จำนวน ๙ อัตรา นั้น

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศเพื่อทราบ และขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปฏิบัติดังนี้

  1. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่
    ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ และมารายงานตัวก่อนเวลาที่ได้รับการสัมภาษณ์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๓๐ นาที ณ ห้องประชุมคลังความรู้ ชั้น ๒ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) (หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์)
  2. การแต่งกาย ให้สวมใส่ชุดสุภาพ และสวมหน้ากากอนามัย
  3. เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมผลงาน จำนวน ๑ ชุด (ถ้ามี)
  4. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ดำเนินการตามข้อ ๑ – ๒ สถาบันฯ ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถ
 เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ในภายหลังได้

 

[PDF] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา