โลโก้เว็บไซต์ โครงการติดตามความก้าวหน้าและสรุปบทเรียน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 บ้านแม่กาษา กองกลาง มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

โครงการติดตามความก้าวหน้าและสรุปบทเรียน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 บ้านแม่กาษา กองกลาง มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 1165 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 7 กรกกฏาคม 2559  พจอ.อำนาจ ใจคำฟู ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมโครงการติดตามความก้าวหน้าและสรุปบทเรียน โครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิจากท่านอุดม มณีขัติย์ รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกรวัล และรศ.ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล และนายเกรียงไกร ธารพรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน รวมถึงบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ เครือข่ายต่าง ๆ คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ร่วมตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินงานของโครงการ 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม หมู่บ้านแม่กาษา หมู่ 2 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ได้ดำเนินงานต่อเนื่องปีที่ 2 ในงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย

1. จัดตั้งกลุ่มพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

2. การนำวัสดุทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการทำถ่านอัดแท่ง โดยใช้วัสดุอย่างน้อย 3 อย่าง  ซังข้าวโพด เศษกิ่งไม้  ผลไม้  เศษหัวมันสำปะหลัง

3. พัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุอื่นเป็นส่วนประกอบหลักสำหรับผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

กิจกรรมที่จะดำเนินการหลังจากการติดตามประเมินผลได้แก่ 

1. การปรับปรุงคุณภาพข้าว จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มส่งเสริมอาชีพข้าวปลอดภัยแม่กาษา” 1 กลุ่ม

2. โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพเครื่องกรองน้ำครัวเรือน จัดตั้งโรงงานน้ำดื่มชุมชน 1 แห่ง

จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “โรงผลิตน้ำดื่ม” 1 กลุ่ม

เรื่อง : นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส

ภาพ : นายจักรรินทร์ ชื่นสมบัติ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา