โลโก้เว็บไซต์ ส่งมอบผู้รับจ้างงาน ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ส่งมอบผู้รับจ้างงาน ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กรกฎาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 314 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร  ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้เข้าพบปะคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้ส่งมอบผู้รับจ้างงาน ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 เข้าร่วมดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับหมายในหน่วยงาน ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563

ข่าว / ภาพ ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร ศรีประเสริฐออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา