โลโก้เว็บไซต์ KBS No.20 กระบวนการจัดการเรียนรู้ STEM Education ในศตวรรษที่ 21 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.20 กระบวนการจัดการเรียนรู้ STEM Education ในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กรกฎาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2331 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กระบวนการจัดการเรียนรู้ STEM Education ในศตวรรษที่ 21
โดย วิสูตร อาสนวิจิตร, ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์, จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน, ฉัตรชัย เลาวกุล และ สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ

เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้ลานนา, 2563.
จำนวน 40 หน้า

 

ISBN 978-974-625-898-2
ISBN 978-974-625-899-9 (eBook)

 

เกี่ยวกับหนังสือ:
หนังสือเรื่อง "กระบวนการจัดการเรียนรู้ STEM Education ในศตวรรษที่ 21" ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ในเนื้อหาแสดงถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และตัวอย่างการจัดกิจกรรม STEP Education ทำให้ผู้สนใจได้เห็นภาพของการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบ STEM ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎให้แก่ผู้เรียนผ่านกิจกรรมหรือการปฏิบัติให้เห็นจริง รวมทั้งการฝึกทักษะเกี่ยวกับการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหา และการหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ การออกแบบชิ้นงาน พร้อมทั้งสามารถนำไปแก้ปัญหาหรือบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา