โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมกิจกรรมในโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2563 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมกิจกรรมในโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 กันยายน 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 140 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

25 กันยายน 2563 ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคม พร้อมมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก (แก้วเซรามิกพร้อมพิมพ์ภาพ) ออกแบบและจัดทำโดยศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก ภายใต้การกำกับของสถาบันฯ (สถช.) ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 จำนวน 20 ท่าน ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ภาพ รัตนาภรณ์ สารภี, หนึ่งฤทัย แสงใส
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา