โลโก้เว็บไซต์ วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มีนาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 12087 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)

นำเสนอจำนวน 7 บทความ ดังนี้

  1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก
  2. การประเมินผลตอบแทนทางสังคมของกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตัดเย็บขั้นสูงสำหรับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  3. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชาอู่หลงของมูลนิธิโครงการหลวง
  4. การศึกษาระบบระบายน้ำในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนป่าห้า ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดนอกฤดูแบบมีส่วนร่วม
  6. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรณีศึกษา : ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
  7. กระบวนการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ปกาเกอะญอ: กรณีบ้านแม่ปอคี จังหวัดตาก

 

สามารถอ่าน แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา : https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses/pre_book.php?id_book=11

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

Ookbee : https://rb.gy/kamlbt

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

PubHTML5 : https://online.pubhtml5.com/wfhu/doru/

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

 


วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

สื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับพัฒนาชุมชนในรูปแบบวารสารที่มีข้อมูลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีองค์ความรู้กับชุมชน 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา