โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรม/โครงการยกระดับรายตำบล จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรม/โครงการยกระดับรายตำบล จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 มีนาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2437 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรม/โครงการยกระดับรายตำบล จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

  1. เป็นผู้ที่ว่างงาน หรือถูกเลิกจ้างงาน หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอยู่ในพื้นที่ตามประกาศพื้นที่รับสมัคร หรือใกล้เคียง ภายในจังหวัดเดียวกัน
  2. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อนกับโครงการที่ภาครัฐให้การช่วยเหลืออยู่แล้ว
  3. สามารถปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงานตามลักษณะงานและตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้
  4. ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตามประกาศพื้นที่รับสมัคร หรือใกล้เคียง ภายในจังหวัดเดียวกัน

 

พื้นที่จ้างงาน

ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)

 

ระยะเวลาสมัคร

สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 16 - 23 มีนาคม 2564

 

ผู้สนใจสามารถ

ผู้สมัครที่สนใจสามารถยื่นสมัครได้ที่ นายปุณยสิริ บุญเป็ง

Email : p_boonpeng@rmutl.ac.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา