โลโก้เว็บไซต์ สถช. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร สถช. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร สถช. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 พฤษภาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 549 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถช. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร สถช. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓
ตาม ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓

***************************

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๗๗๑,๗๓๐ ราย  ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

****************************
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังรายนาม

 

๑. ตอนที่ ๓ ข พิเศษ (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) เล่มที่ ๑๔/๑๖
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๑๓ ราย) *สถช. ( ๑ ราย)

 

๒. ตอนที่ ๓ ข พิเศษ (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) เล่มที่ ๑๔/๒๒ 
- เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๒๘ ราย) *สถช. ( ๑ ราย)
- เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๑๙๑ ราย) *สถช. ( ๙ ราย)


ข้อมูล : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา