โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่จ้างงาน ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่จ้างงาน ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 มิถุนายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1932 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 21-22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผศ.ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะทำงานผู้จ้าง U2T พื้นที่จ้างงาน ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบการด้วยกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 หลักสูตร โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร ได้แก่ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ และมาตรฐานการผลิตเบื้องต้น โดย ดร.จรรยวรรธน์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ วุฒิจำนงค์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ 2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระเทียม ครั้งที่ 1 โดย ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ชุมชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.สุรีวรรณ ราชสม พร้อมคณะทำงานฯ ได้เข้าพบ นายบุยรัตน์ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานผลดำเนินงานของกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของคณะทำงานฯ ที่ได้ดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนในช่วงเวลาที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

ภาพ/ช่าว พิษณุ พรมพราย, จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ

เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา