โลโก้เว็บไซต์ KBS No.30 องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบเซรามิก  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.30 องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบเซรามิก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กรกฎาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2329 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบเซรามิก 
โดย คเชนทร์ เครือสาร
เชียงใหม่:  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีพิมพ์ 2564
จำนวน 40 หน้า
ISBN 978-974-625-922-4 
ISBN 978-974-625-923-1 (E-Book)

 

เกี่ยวกับหนังสือ

หนังสือ "องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบเซรามิก" นี้ เรียบเรียงจากเอกสาร และประสบการณ์จากการทํางานในศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิชาการให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และเป็นแหล่งผลิตของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ ภายในเล่มมีเนื้อหา ภาคทฤษฎีที่สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง ประกอบด้วย กระบวนการผลิตเซรามิก การเตรียมเนื้อดิน การทําแบบพิมพ์ การเตรียมดิน ในการขึ้นรูปการหล่อ ข้อควรระวังในการหล่อน้ำดิน เป็นต้น

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา