โลโก้เว็บไซต์ ร่วมคิด ร่วมทำ นำความสุข สู่ชุมชน สร้างคน สร้างความรู้ สร้างชุมชน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ร่วมคิด ร่วมทำ นำความสุข สู่ชุมชน สร้างคน สร้างความรู้ สร้างชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 สิงหาคม 2556 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1751 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

"ร่วมคิด ร่วมทำ นำความสุข สู่ชุมชน" สร้างคน สร้างความรู้ สร้างชุมชน
โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีพิมพ์ 2556
จำนวน 78 หน้า

 

เกี่ยวกับหนังสือ

เอกสารประกอบงาน "ร่วมคิด ร่วมทำ นำความสุขสู่ชุมชน" เพื่อนำเสนอผลงาน

ถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน 9 โครงการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคำแนะนำที่ควรทำเพิ่มเติมของคณะกรรมการและอนุกรรมการ ตลอดจนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชน แบบมีส่วนร่วม

9 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชน แบบมีส่วนร่วม มทร.ล้านนา ดังนี้

  1. คลินิกแก้ปัญหาและพัฒนาอาชีพเขตพื้นที่ลำปาง
  2. กล้าข้าวนาโยน..เกษตรชุมชนถูกใจ บ้านใหม่เจริญผลสามัคคี ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
  3. สืบสานตำนานปั้นดินเผา มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าแห่งบ้านเหมืองกุง
  4. "ก๊าซชีวภาพ จากฟาร์มไก่ บ้านดอยชัยมงคล" ผลิตก๊าซชีวภสพจากมูลไก่ใช้แทนก๊าซหุงต้มในชุมชนและผลิตกระแสไฟฟ้า บ้านดอยชัยมงคล ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
  5. "ขยะ...สังคม คิด...ก่อนใช้ คัด...ก่อนทิ้ง เพื่อ...ชีวิตที่ดีกว่า" บ้านร่องธาร หมู่ 9 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
  6. ความมั่นคงด้านอาหารบ้านห้วยลอย ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
  7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินปลูก ของชุมชนบ้านแค่สู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน
  8. "กลิ่นไอความสุข ฐานเรียนรู้ชุมชนบ้านดิน... วิถีชีวิตท่องเที่ยวเชิงเกษตรยั่งยืน" ฐานการเรียนรู้ชุมชน... บ้านดิน
  9. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนห้วยส้านดอนจั่น ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย "ห้วยส้านดอนจั่น ฝันร่วมกันกับ มทร.ล้านนาเชียงราย"

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

Flipbook | คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา