โลโก้เว็บไซต์ สวพส. ร่วมกับ มทร.ล้านนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรม/พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในการพาณิชย์เชิงอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สวพส. ร่วมกับ มทร.ล้านนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรม/พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในการพาณิชย์เชิงอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 592 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในงานพาณิชย์เชิงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง (1) การตลาดออนไลน์ ด้านงานหัตถกรรมของมูลนิธิโครงการหลวง และ (2) การสร้าง Content สร้างมูลค่าและสร้างยอดขาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ การถ่ายภาพและการจัดวางผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างช่องทางการขายให้เข้าถึงได้ง่าย พัฒนาให้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มหัตถกรรมบนพื้นที่สูงในมูลนิธิโครงการหลวง และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มงคลกร ศรีวิชัย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย เป็นวิทยากรหลัก ร่วมกับทีมวิทยากรที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มี เทคนิค ทักษะ และ ศิลปะในการสอน สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ให้กับผู้เข้าอบรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล ผ่าน โปรแกรม MS Team และ Facebook Page แก้วปัญญาชาแนล ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ห้องประชุมดอยคำ สวพส.

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ URL [https://fb.watch/7cLWTuBzmh/]

 

ภาพ รัตนาภรณ์ สารภี, วรพรต  แซ่เฒ้า
ข่าว พิษณุ พรมพราย,น้ำฝน วิปลาด, วรพรต  แซ่เฒ้า
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา