โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดการฝึกอบรมทางด้านช่างในการแก้ไขปัญหาระบบทางวิศวกรรมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรระบบในห้องเย็นและระบบไฟฟ้าในรูปแบบออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Microsoft Teams | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา จัดการฝึกอบรมทางด้านช่างในการแก้ไขปัญหาระบบทางวิศวกรรมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรระบบในห้องเย็นและระบบไฟฟ้าในรูปแบบออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Microsoft Teams

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กันยายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 320 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กล่าวต้อนรับผู้ร่วมอบรมออนไลน์ การฝึกอบรมทางด้านช่างในการแก้ไขปัญหาระบบทางวิศวกรรมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรระบบในห้องเย็นและระบบไฟฟ้าในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการถ่ายทอดความรู้ระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

การฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จำนวน 39 สถานี/ศูนย์ พัฒนาความรู้และสามารถในการวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การแก้ไขปัญหาระบบทางวิศวกรรม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร ระบบในห้องเย็น และระบบไฟฟ้า โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิได้รับเกียรติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 5 ท่าน ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายถ่ายทอดความรู้ จำนวน 3 หัวข้อ เพื่อให้บุคลากรของศูนย์ตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษา ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทั้งด้าน คุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ รวมถึง เข้าใจหลักการและขั้นตอนการทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และสามารถวางแผนในการบำรุงรักษาร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ ได้แก่

  1. การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงศ์ บางพาน ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ อาจารย์สาคร ปนตา หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
     
  2. การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร โดย อาจารย์มานิตย์  อินทร์คำเชื้อ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และ ดร.ธราพงษ์  กาญจนปาริชาต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
     
  3. การบำรุงรักษาระบบในห้องเย็น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงศ์ บางพาน และ อาจารย์ยุทธนา สิงห์ประพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ข้อมูล วรพรต แซ่เฒ้า, สิริวลี บัวเจริญ
ภาพ/เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา