โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมประชุมรับฟังการมอบนโยบายและชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา ผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ร่วมประชุมรับฟังการมอบนโยบายและชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา ผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กันยายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 210 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร  ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมคณะทำงานเข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายขับเคลื่อนการอุดมศึกษาตามปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนและการชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

ข้อมูล รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์
ภาพ รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา