โลโก้เว็บไซต์ สถช.รับการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.รับการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 กันยายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 168 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ของสถาบัน(สถช.) ร่วมรับการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2563 จาก สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดขึ้น

ข่าว ทิน อ่อนนวล
ภาพ หนึ่งฤทัย แสงใสออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา