โลโก้เว็บไซต์ 2021-09-30 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2021-09-30

สถช.รับการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams
พฤหัสบดี 30 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ของสถาบัน(สถช.) ร่วมรับการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2563 จาก สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนตามระบบและกลไกที่มหาวิ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา