โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ร่วมส่งข้อเสนอโครงการ งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ร่วมส่งข้อเสนอโครงการ งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 ตุลาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 3126 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ร่วมส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อพัฒนาบนพื้นที่สูงในพื้นที่ การดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงและชุมชนโดยรอบให้ตอบโจทย์การบูรณาการด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

 

ทั้งนี้ หากท่านใดมีความสนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการมายังสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 

 

เอกสารแนบ | บันทึกข้อความ อว ๐๖๕๔.๓๐/ว ๖๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการ 

เอกสารแนบ | รายละเอียดการรับข้อเสนอโครงการ-1 [PDF] | [docx]

เอกสารแนบ | รายละเอียดการรับข้อเสนอโครงการ-2 [PDF] | [docx]ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา