โลโก้เว็บไซต์ สถช.เตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรี ในการจัดการประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.เตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรี ในการจัดการประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤศจิกายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 330 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรี ในการจัดการประชุมฯ : 21 ปี ความร่วมมือการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของ มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ มทร.ล้านนา

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้เตรียมความพร้อม ต้อนรับ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ในการประชุมหาความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่จะถึงนี้ 
โดยการประชุมครั้งนี้จะมีผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการสนับสนุนงานทางด้านวิชาการร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และคณะทำงานของมูลนิธิโครงการหลวง อาทิ รองผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กรรการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ผู้แทน มทบ.33 ผู้แทนตำรวจ ตลอดจน ผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่าง ๆ เป็นต้น 

 

ซึ่งภายในงาน นอกจากจะมีเวทีการประชุมหารือความร่วมมือแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการ เพื่อแสดงผลงานวิชาการจากความร่วมมือ 21 ปี ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับมูลนิธิโครงการหลวง ของ 4 คณะ 1 วิทยาลัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3EforA วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อระบบเกษตร (Energy Engineering and Environment for Agricultural Systems) อีกด้วย

 

ในการจัดงานดังกล่าว คณะผู้ดำเนินงาน ได้เตรียมความพร้อม ในการควบคุมการจัดงานให้เป็นไปตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

 

ทั้งนี้ กิจกรรมที่ดำเนินการก่อนการจัดการประชุมฯ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีดังนี้

 • วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สถช.ดำเนินการจัดการประชุมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงานด้านงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อร่วมพิจารณาแผนงานและแผนยุทธศาสตร์ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับมูลนิธิโครงการหลวงและกำหนดการหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการ ระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมกำหนดนัดหมายการประชุม ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 พร้อมจัดทำกำหนดการ เวลา และกำหนดสถานที่ในการจัดการประชุม ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ และดำเนินการจองห้องประชุม [https://cttc.rmutl.ac.th/news/17461-2021-10-29]
   
 • วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สถช.ดำเนินการจัดการประชุมมอบหมายงานให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมฯ แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ ดังนี้ งานขออนุมัติโครงการ งานติดต่อประสานงาน งานจัดทำเอกสารประกอบการประชุม/หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม งานประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์จัดและตกแต่งสถานที่ งานเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องประชุม งานลงทะเบียน งานการเงิน งานจัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม งานจัดบูธนิทรรศการ งานประสานงานตรวจสอบความพร้อมของสถานที่จัดการประชุม 
   
 • วันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สถช.เข้าพื้นที่อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์จัด และตกแต่งสถานที่เพื่อในการจัดการประชุมฯ ได้แก่ การจัดเตรียมห้องประชุม เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องประชุมให้มีความพร้อม จัดบูธนิทรรศการ และจัดเตรียมห้องเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม

 

 • ภาพ กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างทักษะเพื่ออนาคต, กลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี,
  กลุ่มงานโครงการพิเศษ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
 • ข้อมูล กลุ่มงานบริหารทั่วไป สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
 • เรียบเรียบ กลุ่มงานบริหารการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
   


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา