โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ (online) และ ช่วงบ่ายร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงจังหวัดเชียงใหม่ (on site) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ (online) และ ช่วงบ่ายร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงจังหวัดเชียงใหม่ (on site)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 ธันวาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 710 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2564 เวลา 9.30 น. เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑) ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มบุคคลที่มีจำนวนมากที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

และ เวลา 13.30 น. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2564 โดยมีการประชุมฯ ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับทราบผลภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อบจังหวัดเชียงใหม่ของส่วนรายชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่


ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร ธารพรศรี
ข้อมูล กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สถช.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา