โลโก้เว็บไซต์ การประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2565 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

การประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 มกราคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 233 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานการประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2565 โดยมี รองผู้อำนวยการสถาบันฯ หัวหน้ากลุ่มงาน บุคลากร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อแนะนำคณะผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงานแต่ละฝ่ายของสถาบันชุดปัจจุบัน ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติราชการ กำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมของสถาบันฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของสถาบันฯ รวมถึงช่องทางการรับข้อมูลด้านงานบริการวิชาการของสถาบันฯ ตลอดจนโครงสร้างการปฏิบัติงานของสถาบันฯ และสร้างมิติสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิจัย พัฒนา ภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) และ ในรูปแบบประชุมออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

 

ข้อมูล กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ภาพ/เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี, เกรียงไกร ศรีประเสริฐออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา