โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสกัดโจทย์ปัญหาร่วมกับเกษตรกรชุมชนบ้านเมืองอาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสกัดโจทย์ปัญหาร่วมกับเกษตรกรชุมชนบ้านเมืองอาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 มกราคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 172 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมลงพื้นที่สำรวจโจทย์ปัญหาโดยรอบโครงการหลวงอินทนนท์ และกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสกัดโจทย์ปัญหาร่วมกับเกษตรกรชุมชนบ้านเมืองอาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการโรงเรียนในชุมชน (School in Community) ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงและชุมชนโดยรอบ จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ชุมชนบ้านเมืองอาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

ข้อมูล กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ภาพ สิริวลี บัวเจริญออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา