โลโก้เว็บไซต์ การย้อมสีธรรมชาติ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

การย้อมสีธรรมชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1463 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

การย้อมสีธรรมชาติ
โดย คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวน 18 หน้า
ปีพิมพ์ 2565


รายละเอียด :

หนังสือองค์ความรู้เรื่อง "การย้อมสีธรรมชาติ" เล่มนี้ สรุปเรียบเรียงเนื้อหาด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเข้าไปพัฒนาหัตถกรรมผ้าทอกะเหรี่ยงของผู้พิการทางสายตา ซึ่งยังขาดโอกาสในการพัฒนาและการยกระดับคุณภาพชีวิต ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหัตถกรรมผ้าทอกะเหรี่ยงเรื่องการย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้วัสดุให้สีธรรมชาติในป่าชุมชน เป็นการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน การสร้างรายได้จากป่าชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าทอกระเหรี่ยงให้มีคุณภาพและมาตรฐานด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของงานหัตถกรรมผ้าทอกะเหรี่ยงในระบบนิเวศด้วยตามภูมิสังคมในการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับผู้พิการทางสายตาในพื้นที่พระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย งานคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 บท ดังนี้

  • บทที่ 1 การย้อมสีธรรมชาติ
  • บทที่ 2 เส้นใยธรรมชาติ
  • บทที่ 3 เส้นใยที่นิยมนำมาย้อมสีธรรมชาติ
  • บทที่ 4 การเตรียมเส้นด้ายก่อนการย้อม
  • บทที่ 5 การสกัดสีย้อม
  • บทที่ 6 วัสดุให้สี
  • บทที่ 7 การเตรียมสารช่วยย้อม/สารช่วยติดสี
  • บทที่ 8 ขั้นตอนการย้อมสีธรรมชาติ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :

 

 

อ่านแบบออนไลน์ :


 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา