โลโก้เว็บไซต์ KBS No.33 การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.33 การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 เมษายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 882 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช

โดย บัญจรัตน์ โจลานันท์, สุรพล ใจวงศ์ษา และ มนฤดี ม่วงรุ่ง

เชียงใหม่: สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีพิมพ์  2565

จำนวน 40 หน้า

ISBN (e-book) 978-974-625-946-0

 

เกี่ยวกับหนังสือ

หนังสือองค์ความรู้เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดการความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางด้านการเกษตร ครอบคลุมกระบวนการเชิงสังคมและเชิงเทคนิค อธิบายกระบวนการและการปฏิบัติงานในภาคสนามอย่างเป็นขั้นตอน โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับเกษตรกรต้นแบบระดับแปลงทดลอง รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมโครงการ เรื่อง การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืชสำหรับกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษชุมชนออนใต้ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ข้อดี-ข้อจำกัดของการผลิตปุ๋ยหมัก เทคโนโลยีการหมักปุ๋ยแบบกองแถวสถิตย์เติมอากาศ เทคโนโลยีการหมักปุ๋ยแบบกองแถวสถิติเติมอากาศ การผลิตปุ๋ยหมักยาสูบร่วมกับเกษตรกรกลุ่มผักปลอดสารพิษ การใช้ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืชระดับแปลงทดลองของเกษตรกร

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา