โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เยี่ยมชม สวพ. และ สถช. พร้อมถ่ายทอดนโยบายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย แบบมีส่วนร่วม | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เยี่ยมชม สวพ. และ สถช. พร้อมถ่ายทอดนโยบายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย แบบมีส่วนร่วม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 เมษายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 569 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้แทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดินทางเข้าเยี่ยมชมและมอบนโยบายสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันแบบมีส่วนร่วม ช่วยให้งานด้านบริหารมหาวิทยาลัยสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม พร้อมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจและการบริหารจัดการของทั้ง 2 หน่วยงาน (ได้แก่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ สถาบันวิจัยและพัฒนา) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำผลงานการศึกษา ค้นคว้าวิจัยให้สามารถใช้งานได้จริง และตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน และเพื่อนำมากำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด 

ข้อมูล สำนักงานผู้อำนวยการ สถช.
ภาพ/เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา