โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมกับคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หน่วยงานสำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในประเทศไทย | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมกับคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หน่วยงานสำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 86 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและบุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หน่วยงานสำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในประเทศไทยด้วยองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) จังหวัดระยอง และ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยบูรพา (EEC Automation Park) จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล/ภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา