โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา โครงการอบรมสร้างการรับรู้เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ณ ศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา โครงการอบรมสร้างการรับรู้เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ณ ศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 240 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเข้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายให้ความรู้ "หลักสูตรพื้นฐาน" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในการอบรมสัมมนา โครงการอบรมสร้างการรับรู้เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และยึดมั่นการปกครองในระบอบระชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเรียนรู้หลักการทรงงาน และเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล การน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานของจิตอาสา สำหรับอำเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน ทั้งนี้ บุคลากรกลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่ นายพิษณุ พรมพราย และ นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนในหน้าที่บันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวกิจกรรม ณ ศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

 

และ ในช่วงบ่าย คณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ได้นำประชาชนจิตอาสาไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 ฐาน ณ โรงเรียนบ้านห้วยยา ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 

 

ภาพ/ข้อมูล กลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ข้อมูล ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
 คำค้น : จิตอาสา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา