โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์ ต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้าน ชีววิทยาศาสตร์ TCELS | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์ ต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้าน ชีววิทยาศาสตร์ TCELS

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 256 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และประชุมหารือความร่วมมือการทางานระหว่างเครือข่าย ฝ่ายการใช้ประโยชน์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้อง 207 ชั้น 2 อาคาร C3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

 

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมเป็นตัวแทนของคณะผู้บริหารและอาจารย์นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ และร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์ หัวข้อ งานวิจัยด้านสารสกัดข้าวก่ำด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ ในการประชุมหารือความร่วมมือการทำงานระหว่างเครือข่าย ประเด็น แนวทางความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ ด้านชีววิทยาศาสตร์ และการผลักดันไปสู่เชิงพาณิชย์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านงานวิจัย

 

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา