โลโก้เว็บไซต์ สถช.จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ดำเนินงานในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง ผ่านระบบออนไลน์ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ดำเนินงานในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง ผ่านระบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 พฤษภาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ดำเนินงานในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง ตามแผนงานโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป และแผนงานโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ปีงบประมาณ 2565 เพื่อการบูรณาการงานวิจัย และงานบริการวิชาการ โดยส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยี ร่วมกับนักศึกษา ไปแก้โจทย์ปัญหาจริง ในพื้นที่สถานีวิจัย และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานทราบถึงผลการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้กล่างชี้แจงการจัดการประชุม

หลังจากการนำเสนอของแต่ละโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี ร่วมกับ นางสาวเสงี่ยม คืนดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ชี้แจงแผนงานการสนับสนุนโครงการและการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร และผู้เข้าร่วมประชุม รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 23 โครงการ 

 

ข้อมูล กลุ่มงานโครงการพิเศษ
ภาพ กลุ่มงานโครงการพิเศษ/รัตนาภรณ์ สารภี
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา