โลโก้เว็บไซต์ สถช.จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรถน้ำดื่ม Hydro Pure | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรถน้ำดื่ม Hydro Pure

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 ตุลาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 583 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรถน้ำดื่ม Hydro Pure ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ร่วมกันเพื่อประโยชน์สาธารณะด้านการศึกษาและอุตสาหกรรมของประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือในการบริการวิชาการสู่สังคมและประเทศชาติตามพันธกิจของทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานกล่าวเปิด และ คุณสุพจน์ เอมลออ บริษัท เอสพีอีซี 2548 จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรถน้ำดื่ม Hydro Pure

 

ในโอกาสนี้ ทางโครงการยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ ผศ.ดร.ทศพร แก้ววิจิตร ผศ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และ ผศ.ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรถน้ำดื่ม Hydro Pure ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สู่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงกา จำนวน 50 คน ณ ห้องคลังความรู้ชมชน ชั้น 2 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) ให้สามารถนําแนวปฏิบัติที่เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน และองค์กร ต่อไป

 

จากนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมรับชมการสาธิตกระบวนการผลิตน้ำดื่ม Hydro Pure ที่ใช้เทคโนโลยีเมมเบรน (Membrane Process) ในการกรองน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาดสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค ด้วยรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ (Hydro Pure) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา ภายใต้การกำกับของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ข้อมูล สำนักงานผู้อำนวยการ สถช.
ภาพ/เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา