โลโก้เว็บไซต์ KBS No.34 ฟักทองประกายดาวล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.34 ฟักทองประกายดาวล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 ตุลาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2173 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ฟักทองประกายดาวล้านนา

โดย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2565

จำนวน 32 หน้า

 

จัดทำโดย

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ISBN 978-974-625-961-3

ISBN (e-book) 978-974-625-960-6

 

เกี่ยวกับหนังสือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รวบรวมพันธุ์ฟักทองพื้นบ้านที่เกษตรกรเก็บคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ปลูกต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา และพบว่าฟักทองพื้นบ้านมีลักษณะที่แตกต่างกัน 23 ลักษณะ ซึ่งแสดงว่ามีความหลากหลายด้านพันธุกรรมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสายพันธุ์ให้ความความเหมาะสมตามความต้องการของผู้บริโภคได้ จากนั้นดำเนินการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ฟักทองพื้นบ้าน จนได้พันธุ์ฟักทองผลเล็ก ซึ่งมีลักษณะเด่นในด้านการเจริญเติบโตดี คุณภาพเนื้อผลดี และมีลายจุดสีขาวบนเปลือกอันเป็นเอกลักษณ์ ปรับตัวได้ดี เจริญเติบโตเร็ว แข็งแรง เนื้อผลเหลืองเหนียว ขนาดผลประมาณ 1-2 กิโลกรัม และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานนามว่า "ฟักทองประกายดาวล้านนา" เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หนังสือเล่มนี้ ได้สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับฟักทองในประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาพันธุ์ และการปลูก เพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้ในการศึกษา ปรับใช้ และทดลองปลูกต่อไป ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ ความสำคัญ ลักษณะทั่วไป แหล่งปลูกฟักทองในประเทศไทย ลักษณะการเจริญเติบโตของฟักทองประกายดาวล้านนา สภาพภูมิอากาศและฤดูปลูกที่เหมาะสม พื้นที่ปลูก การพัฒนาพันธุ์ของฟักทองประกายดาวล้านนา การปลูกฟักทองประกายดาวล้านนา

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก | URL สำรอง

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา