โลโก้เว็บไซต์ KBS No.35 มันพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพืชอาหารภาคเหนือ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.35 มันพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพืชอาหารภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 ตุลาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1987 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

มันพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพืชอาหารภาคเหนือ

โดย มาลี ตั้งระเบียบ, ทนงศักดิ์ ยาทะเล, ยรรยง เฉลิมแสน, จิรภา พงษ์จันตา, สิทธิชัย จีนะวงษ์, บรรจง อูปแก้ว และ วิไรวรรณ แสนชะนะ

 

พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2565

จำนวน 32 หน้า

 

จัดทำโดย

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ISBN 978-974-625-964-4

ISBN (e-book) 978-974-625-965-1

 

เกี่ยวกับหนังสือ

หนังสือ “มันพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพืชอาหารภาคเหนือ” เล่มนี้ รวบรวมองค์ความรู้จากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการศึกษาวิจัยรวมถึงการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมมันพื้นบ้านในเขตภาคเหนือ ศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ ตลอดจนถึงศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์และภูมิปัญญา ทั้งทางด้านอาหารโภชนาการ การแพทย์ หรือเภสัชกรรม รวมทั้งการหาแนวทางการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า สรุปเป็นชุดองค์ความรู้ที่สามารถใช้เป็นคู่มือให้ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มพูนทักษะ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์พืชพื้นถิ่นของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ ถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวกับมันพื้นบ้านภาคเหนือให้เป็นที่รู้จักและคงอยู่สืบต่อไป ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ การสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมมันพื้นบ้าน การใช้ประโยชน์จากมันพื้นบ้าน ตัวอย่างอาหารจากมันพื้นบ้าน มันพื้นบ้านที่นิยมและให้ผลผลิตสูง เทคโนโลยีการผลิตแป้งจากมันพื้นบ้าน และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งมันพื้นบ้านพร้อมใช้

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก | URL สำรอง

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา