โลโก้เว็บไซต์ แนะนำหนังสือ : ปลาพื้นถิ่นต้นน้ำ กับการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

แนะนำหนังสือ : ปลาพื้นถิ่นต้นน้ำ กับการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 ธันวาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1031 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

แนะนำหนังสือ : ปลาพื้นถิ่นต้นน้ำ กับการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์

สามารถอ่านแบบออนไลน์ และดาวน์โหลด ได้แล้ววันนี้ ที่ URL : https://cttc.rmutl.ac.th/news/20233-2022-10-31


*****************

 

ปลาพื้นถิ่นต้นน้ำ กับการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์
โดย อมรชัย ล้อทองคำ, จุลทรรศน์ คีรีแลง, เอกชัย ดวงใจ

 

องค์ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์พันธุ์ปลาพื้นถิ่นต้นน้ำบนพื้นที่สูง เริ่มจากการสํารวจ การรวบรวมพันธุ์ และ ศึกษาค้นคว้าเทคนิคการเพาะขยายเลี้ยง อนุรักษ์พันธุ์ปลาพื้นถิ่นต้นน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปปล่อยในเขตต้นน้ำเพื่อการอนุรักษ์ให้ปลาพื้นถิ่นเหล่านี้ที่มีอยู่ ดั้งเดิมได้เพิ่มปริมาณและชนิดมากยิ่งขึ้น

 

- การสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

*****************
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา