โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1934 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566 ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566 โดย ธนาคารออมสิน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จำนวน 6 ทีม เพื่อถ่ายทอดเทคนิคและกระบวนการในการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น แก่นักศึกษา อาจารย์ เพิ่มทักษะในการทำงานกับกลุ่มองค์กร ชุมชน ให้เกิดสัมฤทธิผล พัฒนาศักยภาพให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ประกอบการด้วยกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1)  แนะนำเทคนิคการจัดทำวีดิทัศน์สำหรับนำเสนอโครงการย่อย  โดย นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และ นายจักร์รินทร์  ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ 2) แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับ การส่งเสริมช่องทางด้านการตลาด การ Live จำหน่ายสินค้าผ่าน Facebook โดย ผศ.ญาณิญา โกมลสิริโชค อาจารย์ประจำหลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ นายวายุ  ขันทะนา จาก Shibori and Natural dye by CooPur ผ้ามัดย้อม สีธรรมชาติ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ, ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโพธิพุทธ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  และผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting


ข้อมูล กลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาพ/เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา