โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประชุมขับเคลื่อนโครงการวิจัยลำปางทุนทางวัฒนธรรม | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ประชุมขับเคลื่อนโครงการวิจัยลำปางทุนทางวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1329 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม  2566 นายไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น  รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่านครลำปางเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสำนึกท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เป็นประธานการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายในย่านเมืองเก่านครลำปางเพื่อขับเคลื่อนโครงการวิจัยฯ โดยได้ร่วมมือกับคณะนักวิจัยจาก 5 มหาวิทยาลัยในภาคเหนือตอนบน  ณ ห้องประชุม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นหนึ่งใน 16 โครงการของประเทศที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อให้ยกระดับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา