โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากร การฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค 3) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากร การฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค 3) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 มิถุนายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2992 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 3) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 ในวันที่ 13, 15 และ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 บรรยายให้ความรู้ เรื่อง เทคนิคการไลฟ์สด และเทคนิคการใช้สื่อแต่ละเพลตฟอร์ม และบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทาง Social Media ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 และ บุคลากรกลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่ นายพิษณุ พรมพราย และ นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรผู้ช่วย และร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนในหน้าที่บันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวกิจกรรม

 

การฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค 3) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดโดย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ในระหว่างวันที่ 12-28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เน้นการฝึกปฏิบัติเป็นหลักและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้รับการฝึก รวมทั้งการรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา มีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งมาตรฐานองค์ความรู้และความเป็นอยู่ของผู้เข้ารับการอบรม มีผู้เข้าร่วมการฝึก จำนวน 200 คน ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ,ทหาร, ตำรวจ, และภาคประชาชน จาก 17 จังหวัดภาคเหนือโดยผู้ผ่านการอบรมจะเป็นบุคลากรแกนนำ และร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชาติ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ให้ได้รับทราบ ที่จะถ่ายทอดให้แก่ประชาชนต่อไป


ข้อมูล/ภาพ ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี, fb-กรมกิจการพลเรือน ทหารอากาศ
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
 คำค้น : จิตอาสา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา