โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ RMUTL KM DAY 2023: รู้จัก รู้หลัก แล้วจะรัก KM | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ RMUTL KM DAY 2023: รู้จัก รู้หลัก แล้วจะรัก KM

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กันยายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 141 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ RMUTL KM DAY 2023 “รู้จัก รู้หลัก แล้วจะรัก KM” เพื่อให้เกิดเวทีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงาน และการสร้างขวัญกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานของบุคลากรผ่านการประกวดและนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นทุกหน่วยงาน ประจำปี 2566 ภายในงาน ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร จำนวน 2 ท่าน คือ ดร.เผชิญวาส ศรีชัย รองหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้มาให้ความรู้ บรรยายในหัวข้อ “รู้จัก รู้หลัก แล้วจะรัก KM” มีผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จากทุกหน่วยงานจำนวน 140 คน ผลงานเข้าร่วมประกวดบทความและคลิปวีดีโอ ใน 3 ด้าน 1.ด้านการผลิตบัณฑิต 2.ด้านการวิจัย 3.ด้านการพัฒนาสมรรถการปฏิบัติงาน จำนวน 31 ผลงาน และการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีภาคโปสเตอร์ จำนวน 18 ผลงาน ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และถ่ายทอดสด ผ่านระบบออนไลน์    Facebook Page โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี [[ คลิกที่นี่ ]]  

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา