โลโก้เว็บไซต์ สถช.รับการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.รับการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กันยายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 297 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานภายในสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลล้านนา  ร่วมรับการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2565 จาก สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดขึ้น

 

ภาพ/เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา