โลโก้เว็บไซต์ ประชุมระดมความคิดเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System)  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประชุมระดมความคิดเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 ตุลาคม 2559 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 2050 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมระดมความคิดเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งมีการจัดอบรมการใช้ระบบให้กับตัวแทนสถานศึกษานำร่องของโครงการ จำนวน ๑๑ แห่ง  ในวันที่ ๒๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยมุ่งหวังเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการเรียนแบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงทั้งการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ทดลองนำร่องระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นกับสถานศึกษานำร่อง ระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สามารถนำไปเป็นต้นแบบสำหรับหน่วยงานกลางที่จะทำหน้าที่ในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลทั้งระบบ 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา