โลโก้เว็บไซต์ การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ 2559  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 ตุลาคม 2559 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 4806 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการ "ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมและให้แนวทางในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมีอาจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนกล่าวรายงาน ให้ข้อเสนอแนะและอภิปรายผลการพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการโดย  รศ.สุทัศน์  จุลศรีไกวัล และท่านอุดม มณีขัติย์ กรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.อภิรักษ์  เพียรมงคล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.อรุณี  ยศบุตร จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเสนอผลการดำเนินงาน ๙ ชุมชน ได้แก่

1.      ๑.  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม  กรณีหมู่บ้านหาดผาขน  ตำบลเมืองจัง  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน โดย นายบรรจง  อูปแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

2.      ๒.  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านอยู่ดี ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์    ยาทะเล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

3.      ๓.   โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้าน  บ้านคลองตาล  หมู่ที่  ๘ ตำบลหนองแขม  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก โดยนายปิยะพงษ์  วงขันแก้วและคณะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

4.      ๔.   โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านขามสุ่มเวียง หมู่ที่ ๒ ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายไพโรจน์ วรพจน์พรชัย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

5.      ๕.  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านแม่กาษา หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยพันจ่าเอกอำนาจ  ใจคำ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

6.      ๖.   โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านหลวง หมู่ที่  ๖  ตำบลโหล่งขอด  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ โดย ว่าที่ร.ต.ชัยภูมิ สีมา คณะวิศวกรรมศาสตร์

7.     ๗.  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

8.     ๘.  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๗ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสรฐสุดา  ปรีชานนท์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์

9.      ๙.  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านวอแก้ว  หมู่ที่ ๓ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์นวลศรี  จารุทรรศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ภาพ : นายจักรินทร์ ชื่นสมบัติ

ข่าว : นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใสออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา