โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์บ่มเพาะฯ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ธ.ออมสิน ติดตามผลการดำเนินกิจการ Smart Start Company  ผลิตภัณฑ์ถั่วลายเสือ  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ศูนย์บ่มเพาะฯ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ธ.ออมสิน ติดตามผลการดำเนินกิจการ Smart Start Company ผลิตภัณฑ์ถั่วลายเสือ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 มิถุนายน 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 566 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รศ. ดร.อุเทน คำน่าน รักษาการแทนอธิการบดี ผศ. ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ให้การต้อนรับธนาคารออมสิน คุณณาตยา มณฑิราช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs Start up และคุณอาลิษา เดชชลาลัย พนักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานของกิจการ Smart Start Company ทีมกระต๊าก ผลิตภัณฑ์ถั่วลายเสือ ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs Start up ธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีนายศุภวิชญ์ อยุทธ์  ผู้ประกอบการ เป็นผู้ให้ข้อมูลการดำเนินเงิน  ณ ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา
   สำหรับกิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากการที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs Start up ธนาคารออมสิน ขับเคลื่อนโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ประจำปี 2567 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และ นำเทคโนโลยีมาปรับใช้และต่อยอดธุรกิจทั้งภาคการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ การพัฒนารูปแบบการค้าให้รองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้เกิดสังคมผู้ประกอบการ รวมถึงการเข้าถึงตลาดและสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน เริ่มต้นตั้งแต่ในระดับมหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ที่อยู่ในกลุ่มนักศึกษาทุกระดับชั้นปี  ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนกระบวนการผลิต และการตลาด การบริการ รวมถึงสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมทร.ล้านนา กับ ธนาคารออมสิน จะร่วมกันสร้างและพัฒนาทักษะ องค์ความรู้รอบด้านที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจยุคใหม่ที่มีการแข่งขันสูง เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ตลอดจนขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
สำหรับผู้ที่สนใจ โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา : เพจFacebook : UBI RMUTL  / อีเมล : ubi@rmutl.ac.th
Cr.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา