โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 3/2567 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 3/2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มิถุนายน 2567 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 579 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 19 มิถุยายน พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  รักษาการประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุม และมอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อให้ที่ประชุมร่วมรับทราบเกี่ยวกับสรุปผลการโอนงบประมาณการจัดส่งข้อเสนอโครงการ (หน่วยงาน) การจัดกิจกรรมจัดการความรู้หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, สรุปการจัดส่งข้อเสนอโครงการการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2567 และผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP ด้านการวิจัย และ ด้านการผลิตบัณฑิต เมื่อวันที่ 11 และ 13 มิถุยายน พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ที่ผ่านมา รวมถึงร่วมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร ครั้งที่ 2/2567 ที่ผ่านมาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา